Jan 27, 2011

به من پنج بده!ء

عدد بعدی ، کدام یک از اعداد زیر است؟
۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵، ؟

6
15
20
25
None of the above

Jan 24, 2011

کفش دوز ها

چهار گوشه این شکل چهار کفش دوز مشغول استراحت هستند. فاصله کفش دوز
a
و c چقدر است؟


1cm
2cm
3cm
4cm
5cm
None of these

Jan 21, 2011

ساحر پر رو

یک روز یک ساحر پر رو به یک جادوگر چشمک میزند و جادوگر او را بلافاصله به یک وزغ تبدیل می‌کند. آیا میتوانید با حذف 6 شکل از ۷ شکل آن را به نوعی وزغ تبدیل کنید؟
کدام شکل را نگه میدارید؟

Jan 19, 2011

سنگ مرموز


یک تکه سنگ یک پارچه مرموز در سیاره مریخ کشف شد. ارتفاع آن چقدر است؟


500m
1,000m
1,200m
1,500m
2,000m
2,900mمنبع
http://www.puzz.com/lateralthinkingpuzzleiqtest.html

جادوگری برای خرید یک وزغ به مغازه رفت. متاسفانه، او فقط ۲ سکه همراه داشت و مبلغ وزغ خیلی بیش از آن بود. در نتیجه او از فروشنده خواست که در صورت امکان ۱ سکه پرداخت کند و مابقی را هفته دیگر بپردازد. فروشنده مهربان پذیرفت و جادوگر مغازه را به شادی همراه ۱ سکه در جیب و یک وزغ ترک کرد. قیمت وزغ چقدر بود؟

1- 1
2- 2
3- 5
4- 9
5- 13
6- هیچکدام