Jan 19, 2011


جادوگری برای خرید یک وزغ به مغازه رفت. متاسفانه، او فقط ۲ سکه همراه داشت و مبلغ وزغ خیلی بیش از آن بود. در نتیجه او از فروشنده خواست که در صورت امکان ۱ سکه پرداخت کند و مابقی را هفته دیگر بپردازد. فروشنده مهربان پذیرفت و جادوگر مغازه را به شادی همراه ۱ سکه در جیب و یک وزغ ترک کرد. قیمت وزغ چقدر بود؟

1- 1
2- 2
3- 5
4- 9
5- 13
6- هیچکدام

No comments:

Post a Comment